Brenda Baart

Over mij
Wie is Brenda Baart?

Hallo, Welkom op mijn pagina, mijn naam is Brenda Baart. Misschien kom je hier toevallig terecht of heb je mij gegoogeld. Je vraagt je dan waarschijnlijk af wie ik ben, wat ik doe en misschien of ik wel “echt” ben.Mijn achtergrond

Ik woon samen met mijn man in Zeeland, vijftig meter van de Belgische grens aan de rand van een bos. Mijn Vlaamse roots en de landelijke omgeving van zee en bossen zijn mijn inspiratie voor mijn creaties en ideeën. In mijn vak als styliste combineer ik mijn opleidingen als bloemist, etaleur en woninginrichting. Ik heb 1 dochter die een straat van ons vandaan woont. Heel het gezin werkt in het bedrijf, zij zijn dan ook een enorme steun en toeverlaat voor mij. Familie is dan ook alles voor mij: samen werken, samen lachen en samen huilen. Voor- en tegenspoed deel ik met hen. Ons huis is dan ook een dynamisch iets: er gebeurt hier van alles. We feesten, schilderen, eten, slapen, filmen, fotograferen, decoreren, programmeren,… kortom: we doen hier alles. Dit is dan ook echt ons thuis.Hoe het allemaal begon…

Mijn ouders hadden samen een woninginrichting zaak, hier werd ik groot gebracht. Het inrichten is mij dus met de paplepel ingegoten. Na de middelbare school ben ik direct in de zaak gaan werken. Maar ik wou mijn academische ambities niet aan de kant schuiven, ik wou alles leren over interieur inrichten. Daarom ben ik altijd blijven bij studeren, dit doe ik nog steeds. De woonindustrie zit nooit stil, ik daarom ook niet. In totaal heb ik nu ongeveer 17 diploma’s van opleidingen en cursussen op zak.Kennis genoeg, om jou te helpen: om jou te begeleiden zelf je huis in te richten of om ik voor jou je huis in te richten.

CV

Begeleiding bij het inrichten van jouw (droom)huis

Je hoort overal in tv-programma’s, in interieur tijdschriften, van je vrienden, dat een huis inrichten moeilijk is. Je moet daar kennis voor hebben. Na jaren in de industrie te werken wil ik mijn kennis met jou delen. Simpele en duidelijke stappen om van jou huis een thuis te maken. Geen mode grillen, tijdelijke oplossingen of verwarrende aankopen. Ik wil je leren zelf je huis vakkundig in te richten. Om zelf een ‘instagram’-waardig interieur te toveren. Deze cursus kun je gebruiken voor jouw eigen huis… maar ook wanneer je van je hobby je werkt wilt maken. Schrijf je hier in en ontvang mijn gratis rapport!

Schrijf je in

Laat mij van jou huis een droomhuis maken

Iedereen verdient een mooi interieur, ergens waar we ons thuis voelen. Waar we graag naartoe gaan, één stap binnen zetten en we voelen ons helemaal op ons gemak. Er zijn veel redenen waarom je zelf je huis niet kunt inrichten: geen tijd, geen idee waar je moet beginnen of je zoekt een helpende hand. Dan kom ik het graag voor jou doen.. Ik heb verschillende vakmensen tot mijn beschikking, die een goed gekeurd plan tot in de puntjes kunnen uitvoeren. Uiteraard kunnen we het ook samen doen! Ons team voert dan de aanvulling aan die u nodig heeft. Bijvoorbeeld de laatste lagen van een ‘beton look’ aanbrengen wanneer u zelf de basis heeft geschilderd…

Bel mij!


Copyright   |   Styliste Brenda Baart

ABOUT ME
WHO IS BRENDA BAART?

Hallo, Hello, Welcome to my page, my name is Brenda Baart. Maybe you’ve landen on my page by chance or you googled me. You probably wonder who I am, what I do and maybe if I am "real".MY BACKGROUND

I live with my husband in Zeeland, fifty meters from the Belgian border. At the edge of a forest. My Flemish roots and the rural environment of the sea and forests are my inspiration for my creations and ideas. In my profession as a stylist I combine my education as a florist, window dresser and home furnishings. I have one daughter who lives a street away from us. The whole family works in the company, they are an enormous support for me. Family is everything for me: working together, laughing together and crying together. I share with them the prosperity and adversity. Our house is therefore a dynamic thing: everything happens here. We party, paint, eat, sleep, film, photograph, decorate, program, ... in short: we do everything here. This really is our home.HOW IT ALL STARTED…

My parents had a home furnishing business together, this is where they raised me. Decorating is something I’ve learned from these years. After high school I started working directly in the business. But I did not want to put my academic ambitions aside, I wanted to learn everything about interior design. That's why I’d continued studying, I still do btw. The housing industry never sits still, which is why I don’t either. In total I now have about 17 diplomas of training and courses in my pocket. It is enough to help you: to guide you to set up your own home or to set up your home for you.

CV
“Only available in Dutch”

GUIDANCE ON ESTABLISHING YOUR (DREAM) HOME

You hear everywhere in TV programs, in interior magazines, of your friends, that setting up a house is difficult. You must have knowledge for that. After years of working in the industry, I want to share my knowledge with you. Simple and clear steps to make your house a home. No fashion grills, temporary solutions or confusing purchases. I want to teach you to arrange your own home professionally. To conjure up an 'instagram'-worthy interior yourself. You can use this course for your own home ... but also when you want to make your hobby your work. Sign up here and receive my free report!

subscribe
“Only available in Dutch”

LET ME MAKE A DREAM HOUSE OF YOUR HOME

Everyone deserves a beautiful interior, somewhere where we feel at home. Where we like to go, take one step and we feel completely at ease. There are many reasons why you can not decorate your house yourself: no time, no idea where to start or you're looking for a helping hand. Then I'll be happy to do it for you .. I have several professionals at my disposal, who can carry out a well-approved plan to perfection. Of course we can also do it together! Our team supplies the materials that you need. For example, applying the last layers of a 'concrete look' when you have painted the base yourself ...

Call me!


À PROPOS DE MOI
QUI EST BRENDA BAART?

Bonjour, Bienvenue sur ma page, je m'appelle Brenda Baart. Peut-être avez-vous atterri sur ma page par hasard ou avez-vous cherché sur Google. Vous vous demandez probablement qui je suis, ce que je fais et peut-être si je suis "réel".MON FOND

Je vis avec mon mari en Zélande, à cinquante mètres de la frontière belge. Au bord d'une forêt. Mes racines flamandes et l'environnement rural de la mer et des forêts sont mon inspiration pour mes créations et mes idées. En tant que styliste, je combine mes études de fleuriste, de préparateur de vitrines et d'ameublement. J'ai une fille qui habite une rue loin de nous. Toute la famille travaille dans l'entreprise, c'est un soutien énorme pour moi. La famille est tout pour moi: travailler ensemble, rire ensemble et pleurer ensemble. J e partage avec eux la prospérité et l'adversité. Notre maison est donc dynamique: tout se passe ici. Nous faisons la fête, peignons, mangeons, dormons, filmons, photographions, décorons, programmons, ... bref, nous faisons tout ici. C'est vraiment notre maison.COMMENT TOUT A COMMENCÉ…

My parents had a home furnishing business together, this is where they raised me. Decorating is something I’ve learned from these years. After high school I started working directly in the business. But I did not want to put my academic ambitions aside, I wanted to learn everything about interior design. That's why I’d continued studying, I still do btw. The housing industry never sits still, which is why I don’t either. In total I now have about 17 diplomas of training and courses in my pocket. It is enough to help you: to guide you to set up your own home or to set up your home for you.

CV
“Seulement disponible en néerlandais”

CONSEILS POUR ÉTABLIR VOTRE MAISON (RÊVE)

Vous entendez partout dans les programmes télévisés, dans les magazines intérieurs, de vos amis, que l'installation d'une maison est difficile. Vous devez avoir des connaissances pour cela. Après des années de travail dans l'industrie, je souhaite partager mes connaissances avec vous. Des étapes simples et claires pour faire de votre maison une maison. Pas de mode grills, solutions temporaires ou achats déroutants. Je veux vous apprendre à organiser votre propre maison professionnellement. Évoquer vous-même un intérieur digne d'un instagram. Vous pouvez utiliser ce cours chez vous ... mais aussi lorsque vous voulez faire de votre loisir votre travail. Inscrivez-vous ici et recevez mon rapport gratuit!

souscrire
“Seulement disponible en néerlandais”

LAISSE-MOI FAIRE UNE MAISON DE RÊVE DE TA MAISON

Laisse-moi faire une maison de rêve de ta maison Tout le monde mérite un bel intérieur, quelque part où nous nous sentons chez nous. Où nous aimons aller, faisons un pas et nous nous sentons complètement à l’aise. Vous ne pouvez pas décorer vous-même votre maison pour de nombreuses raisons: pas le temps, aucune idée par où commencer ou vous cherchez un coup de main. Ensuite, je me ferai un plaisir de le faire pour vous .. J'ai plusieurs professionnels à ma disposition, qui peuvent mener à bien un plan bien approuvé. Bien sûr, nous pouvons aussi le faire ensemble! Notre équipe fournit le matériel dont vous avez besoin. Par exemple, appliquer les dernières couches d'un «aspect béton» lorsque vous avez peint la base vous-même ...

Appelle-moi!